ರಸ್ತೆ

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

Shadow

Sunrise

I have captured sunsets on camera a few times before. Here’s a recent capture of sunrise for a change. This is how my iPhone 3GS saw the sunrise. There was plenty of daylight I could see but iPhone got only little looks like :).

ಬಾ ಕಡಲೇ

@ a beach along the CA Highway 1

Pigeon Point

Click here for few more pictures of Pigeon Point Lighthouse.

Fallen Monarch

This slideshow requires JavaScript.

From inside the Giant Sequoia @ Kings Canyon National Park

ಅಮ್ಮ

ಅಪ್ಪನೊಡಗೂಡಿ. ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಹೈವೇ ೧ರ ಬೀಚೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲು ತೊಳೆದು ಒಂದೆರಡು ಹನಿ ತಲೆಗೆ ಸಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಡಿಸಿದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಆರಿಸಿ ಅಪ್ಪನಿಗೆ  ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವದು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೊಮ್ಮಗನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನ್ ಹೋಸೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪರ ಚಿತ್ರ.


%d bloggers like this: